پرینت سه بعدی آرلی
021-26312397

YS PLA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PLA
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
دمای ذوب پایین، مناسب ترین فیلامنت پرینتر سه بعدی
قیمت : 550.000 تومان
PLA ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PLA
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
دمای ذوب پایین، مناسب ترین فیلامنت پرینتر سه بعدی
قیمت : نا موجود
PLA MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PLA
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
دمای ذوب پایین، مناسب ترین فیلامنت پرینتر سه بعدی
قیمت : نا موجود
ABS YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت ABS
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 240-210
دمای میز : 90
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح عالی
دمای ذوب بالا ،احتمال شکست در حین پرینت
قیمت : 550.000 تومان
ABS ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت ABS
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 240-210
دمای میز : 90
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح عالی
دمای ذوب بالا ،احتمال شکست در حین پرینت
قیمت : نا موجود
ABS MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت ABS
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 240-210
دمای میز : 90
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح عالی
دمای ذوب بالا ،احتمال شکست در حین پرینت
قیمت : نا موجود
PC YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PC
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : 710.000 تومان
PC ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PC
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : نا موجود
PC MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت PC
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : نا موجود
FLEX YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی : فیلامنت flexible
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 260-240
دمای میز : 110-90
مشخصات فیلامنت : بالاترین مقاومت دمایی
استحکام بالا ، شرایط پرینت فوق العاده سخت
قیمت : 710.000 تومان
FLEX ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت FLEXIBLE
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
انعطاف پذیری بالا ، غیر قابل پرداخت
قیمت : نا موجود
FLEX MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت FLEXIBLE
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-190
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : کیفیت سطح خوب
انعطاف پذیری بالا ، غیر قابل پرداخت
قیمت : نا موجود
Ys CONDOCTIVE
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت CE ABS
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 250-230
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال ABS
رسانای جریان الکتریسته،مناسب قطعات الکترونیکی
قیمت : 520.000 تومان
Condoctive ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت CE ABS
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 250-230
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال ABS
رسانای جریان الکتریسته،مناسب قطعات الکترونیکی
قیمت : نا موجود
MINGDA CONDOCTIVE
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت CE ABS
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 250-230
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال ABS
رسانای جریان الکتریسته،مناسب قطعات الکترونیکی
قیمت : نا موجود
YS CARBON FIBER
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Carbon Fiber
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال کربن جهت افزایش استحکام
قیمت : 670.000 تومان
ZF CRBON FIBER
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Carbon Fiber
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال کربن جهت افزایش استحکام
قیمت : نا موجود
MINGDA CARBON FIBER
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Carbon Fiber
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال کربن جهت افزایش استحکام
قیمت : نا موجود
WOOD YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت WOOD
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : رنگ چوب
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : دارای ترکیب چوب،
مناسب جهت ماکت معماری
قیمت : 670.000 تومان
WOOD ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت WOOD
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : رنگ چوب
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : دارای ترکیب چوب،
مناسب جهت ماکت معماری
قیمت : نا موجود
WOOD MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت WOOD
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : رنگ چوب
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 80-60
مشخصات فیلامنت : دارای ترکیب چوب،
مناسب جهت ماکت معماری
قیمت : نا موجود
YS PVA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PVA
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 210-200
دمای میز : 60-50
مشخصات فیلامنت :حل شونده در آب ،
مناسب برای ساپورت گذاری دو نازله ، پرینت آسان
قیمت : 1.050.000 تومان
ZF PVA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PVA
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 210-200
دمای میز : 60-50
مشخصات فیلامنت :حل شونده در آب ،
مناسب برای ساپورت گذاری دو نازله ، پرینت آسان
قیمت : نا موجود
MINGDA PVA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PVA
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 210-200
دمای میز : 60-50
مشخصات فیلامنت :حل شونده در آب ،
مناسب برای ساپورت گذاری دو نازله ، پرینت آسان
قیمت : نا موجود
YS PETG
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PETG
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 245-220
دمای میز : 75-70
مشخصات فیلامنت :پرینت آسان ،
ضد اسید و قلیا
قیمت : 700.000 تومان
ZF PETG
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PETG
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 245-220
دمای میز : 75-70
مشخصات فیلامنت :پرینت آسان ،
ضد اسید و قلیا
قیمت : نا موجود
MINGDA PETG
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت PETG
برند متریال: MINGDA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 245-220
دمای میز : 75-70
مشخصات فیلامنت :پرینت آسان ،
ضد اسید و قلیا
قیمت : نا موجود
Bronze YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Bronze
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال سرامیک جهت افزایش استحکام
قیمت : 690.000 تومان
Bronze ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Bronze
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال سرامیک جهت افزایش استحکام
قیمت : نا موجود
Bronze MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Bronze
برند متریال: MINGADA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-200
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال سرامیک جهت افزایش استحکام
قیمت : نا موجود
Aluminium YS
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Aluminium
برند متریال: YS
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-210
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال آلومینیوم جهت افزایش استحکام سبک ، خواص فلز آلومینیوم
قیمت : 690.000 تومان
Aluminium ZF
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Aluminium
برند متریال: ZF
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-210
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال آلومینیوم جهت افزایش استحکام سبک ، خواص فلز آلومینیوم
قیمت : نا موجود
Aluminium MINGDA
نوع فیلامنت پرینتر سه بعدی: فیلامنت Aluminium
برند متریال: MINGADA
رنگ فیلامنت : همه رنگ ها
دمای ذوب : 220-210
دمای میز : 50
مشخصات فیلامنت : مشابه متریال PLA
ترکیب درصدی متریال آلومینیوم جهت افزایش استحکام سبک ، خواص فلز آلومینیوم
قیمت : نا موجود